serie NOVA TERRA nº 50

HO ZROIUDPLR HVWi SUHVHQWH GHVGH OD SULPHUD IDVH GH PLQHUDOL]DFLyQ GH OD SDUDJpQHVLV GH &X 0R KDVWD OD ~OWLPD GH OD SDUDJpQHVLV $X $V %L 6E : /D PLQHUDOL]DFLyQ GH ZROIUDPLR VH SUHVHQWD HQ IRUPD GH VFKHHOLWD &D:2 \ VH DVXPH TXH HO FDOFLR SURFHGH HQ JUDQ SDUWH GH SURFHVRV GH DOWHUDFLyQ SURSLOtWLFD VHULFLWDFLyQ GH ODV ELRWLWDV \ SODJLRFODVDV FRPR IXH HO FDVR WDPELpQ HQ HO 3OXWyQ GH %RDO YHU &DStWXOR /D DVRFLDFLyQ GH OD PLQHUDOL]DFLyQ GH : FRQ 6E HQ HO 3OXWyQ GH 6DODYH UHFXHUGD D FRQGLFLRQHV KLGURWHUPDOHV \ JHRGLQiPLFDV VLPLODUHV HQ ORV \DFLPLHQWRV GH : GH 0LWWHUVLOO $XVWULD (Q HO FDStWXOR GH OD JHRTXtPLFD GHO 3OXWyQ GH %RDO KDEODPRV GHO *D FRPR HOHPHQWR WUD]D LQGLFDWLYR GHO JUDGR GH GLIHUHQFLDFLyQ GH XQD IXVLyQ JUDQtWLFD SRQLHQGR FRPR HMHPSOR ORV JUDQLWRV GLIHUHQFLDGRV GHO &DUERQtIHUR VXSHULRU GH OD 6HOYD 1HJUD 6: GH $OHPDQLD GRQGH HO FRQWHQLGR GH *D VXEH GH SSP D SSP FRQ OD GLIHUHQFLDFLyQ SURJUHVLYD GHVGH ORV JUDQLWRV PDV DQWLJXRV D ORV PiV MyYHQHV 6HJ~Q ORV GDWRV JHRTXtPLFRV GH 52'5Ë*8(= 7(5(17( HW DO ORV FRQWHQLGRV GH *D HQ ODV SHTXHxDV LQWUXVLRQHV GH OD ]RQD GH 6DODYH YDUtDQ HQWUH SSP JUDQRGLRULWD GH 5HSUHVDV \ SSP JUDQRGLRULWD GH 6DODYH \ HVWiQ HQ HO UDQJR GH ODV FRQFHQWUDFLRQHV GH *D FRQ XQD PHGLD GH SSP TXH VH GHWHUPLQDURQ HQ HO 3OXWyQ GH %RDO YHU 7DEOD (VWD UHODFLyQ ³JHQpWLFD´ VH UHIOHMD WDPELpQ HQ VXV HGDGHV UDGLRPpWULFDV PX\ VLPLODUHV GH P D YHU 7DEOD 3OXWyQHV GH %RDO \ (O 3DWR (O 3OXWyQ GH (O 3DWR VH FRQVLGHUD SRU VX SUR[LPLGDG SHWURORJtD \ HGDG UDGLRPpWULFD VLPLODU DVXPLHQGR HO HUURU GH GDWDFLyQ GH DOJXQRV PLOORQHV GH DxRV FRPR XQD DSyILVLV GHO 3OXWyQ GH %RDO FX\DV PLQHUDOL]DFLRQHV GH ZROIUDPLR \ GH SORPR \D VH GHVFULELHURQ FRQ ODV GHO 3OXWyQ GH %RDO HQ HO FDStWXOR DQWHULRU /RV ILORQHV GH FXDU]R PLQHUDOL]DGRV GH ZROIUDPLWD GH ODV 0LQDV ³/D )X[HLUD´ DO 6: GHO 9LOODU GH 6DQ 3HGUR HQWUH %RDO \ (O 3DWR VH FRQVLGHUDQ FDVL FRPR XQ PLVVLQJ OLQN´ DGHPiV GH OD FRQH[LyQ GH ODV DXUHRODV GH PHWDPRUILVPR GH FRQWDFWR GH DPERV SOXWRQHV \ XQD SUXHED GH OD SUREDEOH H[LVWHQFLD GH XQ SOXWyQ JUDQtWLFR HQ SURIXQGLGDG HQWUH DPERV DIORUDPLHQWRV JUDQtWLFRV (V XQD VLWXDFLyQ TXH VH SXHGH REVHUYDU WDPELpQ HQ ORV SHTXHxRV DIORUDPLHQWRV JUDQtWLFRV PiV DO VXU GH OD ]RQD GHO WUDEDMR S HM ORV SOXWRQHV GH $QFDUHV \ &DPSR GHO $JXD 4XHGD SDUD PHQFLRQDU TXH OD ]RQD GH IDOODV GH GLVORFDFLyQ SRU HO FDEDOJDPLHQWR GHO 0DQWR GH 0RQGRxHGR HVWiQ D VyOR NP DO RHVWH GHO 3OXWyQ GH (O 3DWR 3RU RWUR ODGR VRQ GLJQDV GH PHQFLyQ ODV PLQDV GH RUR URPDQDV GH $QGLQD TXH VH FRQRFHQ SRSXODUPHQWH FRPR ³FXHYDV´ GH $QGLQD VLWXDGDV D XQRV NLOyPHWURV DO QRUWH GHO 3OXWyQ GH %RDO \ PiV R PHQRV HQ OD SURORQJDFLyQ GH ODV HVWUXFWXUDV KHUFtQLFDV GH OD OtQHD (O 3DWR ± 5R]DGDV YHU WDPELpQ OD GHVFULSFLyQ GH OD PLQHUDOL]DFLyQ 3E \ =Q GH ³/D 9HQHLUD´ GH (O *XPLR DO 1( GH 5R]DGDV GHVFULWD HQ HO FDStWXOR DQWHULRU +DFLD HO VXU HQWUH HO 3OXWyQ GH %RDO \ HO 3OXWyQ GH $QFDUHV QR H[LVWHQ DIORUDPLHQWRV JUDQtWLFRV HQ VXSHUILFLH 6LQ HPEDUJR VLJXLHQGR ODV HVWUXFWXUDV KHUFtQLFDV D XQRV NP DO VXU GHO 3OXWyQ GH %RDO KD\ YDULRV \DFLPLHQWRV GH 3E \ GH $X UHODFLRQDGRV FRQ ODV DFWLYLGDGHV KLGURWHUPDOHV SRVWPDJPiWLFDV TXH VH SXHGHQ LQWHUSUHWDU FRPR LQGLFLRV GH XQD SRVLEOH LQWUXVLyQ JUDQtWLFD SRU GHEDMR GH HVWRV \DFLPLHQWRV /DV 128

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcwNTQ1