serie NOVA TERRA nº 50

0iV ELHQ SDUHFH TXH HOODV IDFLOLWDURQ VX LQWUXVLyQ HQ HO $QWLFOLQDO GH 'RLUDV 6LQ HPEDUJR GHEHQ VHU SRVWHULRUHV D OD IDVH SULQFLSDO GH SOHJDPLHQWR GH OD RURJpQLD KHUFLQLDQD GXUDQWH OD FXDO ORV VLQFOLQDOHV \ DQWLFOLQDOHV IXHURQ GLVORFDGRV (Q ODV IRWRV DpUHDV VH REVHUYD TXH ODV ]RQDV GH IDOODV FRQWLQ~DQ WDPELpQ KDFLD HO 3OXWyQ GH %RDO VREUH WRGD OD GH OD ]RQD QRUWH TXH KDFH FUHHU TXH IXHURQ DFWLYDV WRGDYtD GHVSXpV GHO HPSOD]DPLHQWR GHO 3OXWyQ GH %RDO WDO YH] KDVWD OD DFWXDOLGDG $SDUHQWHPHQWH OD ³)DOOD *UDQGH´ ) TXH GHVSOD]D VLQLVWUDOPHQWH HO ILOyQ 3ULQFLSDO ) HQ HO LQWHULRU GH OD PLQD H[SORWDGD HV SDUWH GH HVWD ]RQD GH IDOODV VHSWHQWULRQDO YHU OD )LJXUD //23,6 //$'Ï DWULEX\y OD PX\ IXHUWH WHFWRQL]DFLyQ GH ORV ILORQHV PLQHUDOL]DGRV GH VFKHHOLWD D OD WHFWRJpQHVLV $OSLQD $ HVFDOD PHQRU HQ OD FDQWHUD DQWHV PHQFLRQDGD \ HQ ODV IRWRV DpUHDV VH REVHUYD XQD RULHQWDFLyQ PX\ HYLGHQWH GH ODV GLDFODVDV \ IDOODV GH GLUHFFLyQ :1: ± (6( DSDUWH GH OD RULHQWDFLyQ GH ODV FDSDV \ HVWUDWLILFDFLRQHV HQ GLUHFFLyQ 66: ± 11( (VWDV IDOODV GH GLUHFFLyQ ƒ ƒ OOHJDQ D GLVORFDOL]DFLRQHV GH SRFRV PHWURV KDVWD XQRV P OR TXH VH SXHGH REVHUYDU ELHQ HQ HO GHVSOD]DPLHQWR GH ODV SL]DUUDV 2 P IRUPDQGR QHUYDGXUDV GH SL]DUUDV ELHQ PDUFDGDV HQ HO 1: GH OD ]RQD GH WUDEDMR HQ OD 6LHUUD GH 3HQRXWD HQWUH HO $OWR GH 3HQRXWD \ 3HQD 4XHLPDGD DO QRURHVWH GHO 3OXWyQ GH %RDO )LJ $SDUHQWHPHQWH QR VLHPSUH VRQ SXUDV IDOODV KRUL]RQWDOHV GH GHVJDUUH VLQR WDPELpQ SXHGHQ VHU UHVXOWDGRV GH PRYLPLHQWRV GH ³EDVFXODPLHQWR GH EORTXHV´ R GH GHVFHQVR (Q OD ]RQD GH IDOODV GHO VXU VH SUHVHQWD HQ HO 1: GH 0XxRQ VH SUHVHQWD XQD IDOOD KRUL]RQWDO GH GHVJDUUH GH[WUDO YpDVH )LJ PLHQWUDV PiV KDFLD HO RHVWH IXHUD GH OD ]RQD GH WUDEDMR VH SUHVHQWDQ IDOODV GH WHQGHQFLD VLQLVWUDO HQ IRWRV DpUHDV (Q ODV IRWRV DpUHDV WDPELpQ VH REVHUYD TXH ODV FXDUFLWDV PiV FRPSHWHQWHV UHVSRQGHQ DO HVIXHU]R GH OD RURJpQHVLV KHUFLQLDQD HQ IRUPD GH UXSWXUDV PLHQWUDV ODV SL]DUUDV PiV LQFRPSHWHQWHV UHDFFLRQDURQ SUHIHUHQWHPHQWH SOHJiQGRVH /DV IDOODV SHTXHxDV HQ ODV SL]DUUDV GHVDSDUHFHQ HQ HO FRQWDFWR JUDQLWR SL]DUUDV PLHQWUDV ODV PiV JUDQGHV VH SXHGHQ REVHUYDU SDUFLDOPHQWH WRGDYtD HQ HO 3OXWyQ \ SXHGHQ VHU SUREDEOHPHQWH DFWLYDV D~Q HQ OD DFWXDOLGDG $SDUHQWHPHQWH OD PDVD JUDQtWLFD IXQGLGD YLVFRVD SHQHWUy ODV SL]DUUDV SUHIHUHQWHPHQWH HQ ]RQDV GH IDOODV GRQGH WDPELpQ LQ\HFWy RFDVLRQDOPHQWH GLTXHV JUDQtWLFRV TXH VH SXHGHQ REVHUYDU FRQ PiV IUHFXHQFLD HQ OD ]RQD 1: GHO 3OXWyQ (Q HO JUDQLWR OD SUHVLyQ RURJpQLFD VH PDQLILHVWD HQ GLUHFFLRQHV GH GLDFODVD GLIHUHQWHV D ODV GH ODV SL]DUUDV 8QD UD]yQ SXHGH VHU OD OLWRORJtD GLIHUHQWH FRPR WDPELpQ HO FDPELR GHO SODQ WHFWyQLFR IXH GLIHUHQWH GHVSXpV GHO HPSOD]DPLHQWR GHO 3OXWyQ TXH GXUDQWH OD IDVH SULQFLSDO GH OD RURJpQHVLV KHUFtQLFD (Q HO FDStWXOR GH OD WHFWyQLFD JUDQtWLFD HVWH WHPD VH GLVFXWLUi FRQ PiV GHWDOOH /D GLUHFFLyQ :1: (6( SDUHFH FRUUHVSRQGHU D XQ UXPER GH IDOODV GH GHVJDUUH TXH VH SXHGH REVHUYDU IUHFXHQWHPHQWH HQ HVWD ]RQD GHO PDFL]R 1: SHQLQVXODU /ODPD OD DWHQFLyQ TXH HO 3OXWyQ GH 6DODYH HVWi OLPLWDGR HQ HO 1 \ HQ HO 6 SRU GRV IDOODV GH GHVJDUUH FRQ HVWD PLVPD GLUHFFLyQ 52'5Ë*8(= 7(5(17( HW DO (Q HVWD SDUWH GHO 'RPLQLR 1DYLD ± $OWR 6LO '1$6 :1: (6( HV RUWRJRQDO D OD GLUHFFLyQ GH ODV SULQFLSDOHV HVWUXFWXUDV GH OD RURJpQHVLV KHUFLQLDQD 66: 11( FRPR VRQ ORV SODQRV GH GHVSOD]DPLHQWR S HM GHO 0DQWR GH 0RQGRxHGR OD HVWUDWLILFDFLyQ GH ORV PHWDVHGLPHQWRV ORFDOHV \ ORV HMHV GH ODV HVWUXFWXUDV DQWL \ VLQFOLQDOHV 28

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcwNTQ1