serie NOVA TERRA nº 50

KDFHU VXSRQHU TXH HO PHWDPRUILVPR GH FRQWDFWR VH GHVDUUROOy HQ SDUWHV DORTXtPLFDPHQWH (Q HO WUDEDMR GH *(27(&1,&$ VH PHQFLRQD TXH HQ OD FHUFDQtD GHO FRQWDFWR VXFHGLy SRVWHULRUPHQWH XQD IRUPDFLyQ PHWDVRPiWLFD GH PRVFRYLWD \ WXUPDOLQD ODV TXH FUHFLHURQ VLQ RULHQWDFLyQ HVSHFtILFD SHQHWUDQGR ORV PLQHUDOHV SHWURJHQpWLFRV /DV WXUPDOLQDV LQFOXVR VXVWLWX\HQ SDUFLDOPHQWH D ODV PLFDV FODUDV \ RVFXUDV &RPR YDPRV D YHU PiV DGHODQWH ODV IDVHV IOXLGDV SRVWPDJPiWLFDV TXH JHQHUDURQ ODV PLQHUDOL]DFLRQHV GH FXDU]R SHJPDWRLGHV ULFDV HQ ERUR HQWUH RWURV HOHPHQWRV 1R HV UDUR REVHUYDU DQGDOXFLWDV TXH FRQWLHQHQ HQ VX FHQWUR FRUGLHULWD PiV R PHQRV IXHUWHPHQWH DOWHUDGD R TXH LQFOXVR LQFRUSRUDQ ELRWLWDV &RQ UHVSHFWR D OD LQHVWDELOLGDG GH OD FRUGLHULWD pVWD VH WUDQVIRUPD UiSLGDPHQWH HQ FXDQWR FDPELDQ ODV FRQGLFLRQHV GH SUHVLyQ \ GH WHPSHUDWXUD \ FXDQGR KD\ XQ H[FHVR GH SRWDVLR PLHQWUDV TXH SRU HO FRQWUDULR OD DQGDOXFLWD VH PDQWLHQH PiV HVWDEOH SUREDEOHPHQWH FXDQGR KD\ H[FHVR GH DOXPLQLR /R PLVPR UHILHUHQ 0$5&26 HW DO (O PHWDPRUILVPR GH FRQWDFWR DOFDQ]D OD IDFLHV GH ³KRUQIHOV´ GH IHOGHVSDWR SRWiVLFR ± FRUGLHULWLFR VHJ~Q OD GHILQLFLyQ GH :,1./(5 3XHVWR TXH QR VH GHVDUUROODURQ QL FRUQHDQDV WtSLFDV ³KRUQIHOV´ QL IHOGHVSDWRV SRWiVLFRV VH SURSRQH KDEODU PHMRU GH XQ JUDGR GH PHWDPRUILVPR GH FRQWDFWR GH OD ]RQD GH FRUGLHULWD ± VLOOLPDQLWD UHODFLRQDGD FRQ EDMDV SUHVLRQHV 'XUDQWH OD LQWUXVLyQ GHO 3OXWyQ GH %RDO ODV SUHVLRQHV \ WHPSHUDWXUDV HQ ODV ]RQDV GH FRQWDFWR SUREDEOHPHQWH QR SDVDURQ GH ORV NEDU \ ƒ& ,QLFLDOPHQWH HV GLItFLO UHODFLRQDU OD FULVWDOL]DFLyQ GH ORV PLQHUDOHV GHO PHWDPRUILVPR GH FRQWDFWR HV GHFLU OD LQWUXVLyQ GHO 3OXWyQ FRQ XQD IDVH GHWHUPLQDGD GH OD GHIRUPDFLyQ RURJpQLFD KHUFtQLFD (O 3OXWyQ LQWUX\y OD HVWUXFWXUD DQWLFOLQDO GH OD )DVH VLHQGR HQ FRQVHFXHQFLD SRVWHULRU D HOOD 3RU RWUD SDUWH QR SUHVHQWD XQD ³DFXxDFLyQ´ SRU XQD IDVH WHFWyQLFD WDUGtD S HM GH OD )DVH (Q FDVR GH XQD LQWUXVLyQ SRVWHFWyQLFD OD HVWUXFWXUD GH ORV SOLHJXHV WLSR ]LJ ]DJ ³NLQN EDQGV´ HQ ODV SL]DUUDV FHUFD GHO 3OXWyQ KXELHUDQ VLGR PRGLILFDGRV SRU HO FUHFLPLHQWR GH ORV PLQHUDOHV GH DQGDOXFLWD \ ELRWLWD OR TXH QR RFXUUH 0$5&26 HW DO GHVFULEHQ TXH ORV PLQHUDOHV GHO PHWDPRUILVPR GH FRQWDFWR KDQ FUHFLGR DWUDYHVDQGR OD HVTXLVWRVLGDG GH FUHQXODFLyQ TXH DWULEX\HQ D OD )DVH /RV PLVPRV DXWRUHV GLFHQ TXH HO PHWDPRUILVPR UHJLRQDO DOFDQ]D OD ]RQD GH ELRWLWD GH OD IDFLHV GH HVTXLVWRV YHUGHV DO (VWH GH OD ]RQD GH WUDEDMR (O FUHFLPLHQWR SRVWHFWyQLFR GH OD ELRWLWD SXHGH KDEHU VLGR RULJLQDGR SRU XQ LPSXOVR WpUPLFR WDUGtR SRVLEOHPHQWH UHODFLRQDGR FRQ OD LQWUXVLyQ GHO 3OXWyQ GH %RDO &RPR PiV DGHODQWH VH KDEODUi KD\ TXH SHQVDU HQ HO DYDQFH \ HPSOD]DPLHQWR GH XQ IUHQWH SOXWyQLFR PiV H[WHQGLGR HQ HO VXEVXHOR TXH HQ ORV DIORUDPLHQWRV GH ORV UHODWLYDPHQWH SHTXHxRV SOXWRQHV TXH VH SXHGHQ REVHUYDU HQ VXSHUILFLH DFWXDOPHQWH 0X\ SUREDEOH HV TXH OD LQWUXVLyQ GHO 3OXWyQ GH %RDO VH LQLFLDUD GXUDQWH OD )DVH OR TXH DSR\D WDPELpQ ODV HGDGHV UDGLRPpWULFDV 5E 6U REWHQLGDV SDUD ORV JUDQLWRV GH ORV SHTXHxRV SOXWRQHV HQ OD =$2/ VHJ~Q 35,(0 HW DO 68$5(= HW DO \ )(51È1'(= 68È5(= HW DO OLVWDGDV HQ OD 7DEOD \ 31

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcwNTQ1