serie NOVA TERRA nº 50

)LJXUD 0DSD JHROyJLFR GH OD 0LQD GH 3HQRXWD FRQ HO ILOyQ 3ULQFLSDO ) \ ODV YLHMDV LQVWDODFLRQHV PLQHUDV GH ORV DxRV \ HQWUH ORV WUDPRV GH OD FDUUHWHUD $6 \ OD FXUYD HQ KHUUDGXUD VHJ~Q //23,6 //$'Ï $FWLYLGDGHV PLQHUDV VXEWHUUiQHDV GH ORV DxRV /D H[SORWDFLyQ D SULQFLSLRV GH ORV DxRV VH FRQFHQWUy WDPELpQ HQ OD H[SORWDFLyQ GHO ILOyQ 3ULQFLSDO ) \ SRU DOJ~Q WLHPSR GHO ILOyQ 3LODVWUD GHVSXpV GH KDEHU DFRQGLFLRQDGR OD JDOHUtD GH DFFHVR WUDQVYHUVDO GHO VXESLVR D XQ QLYHO GH P V Q P )LJXUDV \ /D JDOHUtD GH DFFHVR WUDQVYHUVDO GHO VXESLVR WLHQH XQD ORQJLWXG GH XQRV P \ OD GHO VXESLVR XQRV P FRQ XQRV P GH GLVWDQFLD HQWUH DPERV QLYHOHV 'HVSXpV GH KDEHU DEDQGRQDGR OD ]RQD 6: GHO ILOyQ 3ULQFLSDO ) SRU HO DJRWDPLHQWR GH OD PLQHUDOL]DFLyQ GH VFKHHOLWD DOJR TXH VHUtD DFRQVHMDEOH FRPSUREDU OD H[SORWDFLyQ DYDQ]y KDFLD HO 1( VLJXLHQGR HO UXPER GHO ILOyQ 3ULQFLSDO HQWUH ORV VXESLVRV \ (Q OD H[SORWDFLyQ DQWHULRU GH ORV DxRV \ OD JDOHUtD SULQFLSDO PiV ELHQ GH H[SORWDFLyQ GH FDGD QLYHO PiV SURIXQGR VLJXLy GLUHFWDPHQWH DO ILOyQ 3ULQFLSDO OR TXH VH GHPRVWUy SHOLJURVR SRUTXH HO WHFKR GH HVWD JDOHUtD QR VH PDQWHQtD ILUPH &RPR KHPRV YLVWR DQWHV HO ILOyQ HVWi IXHUWHPHQWH WHFWRQL]DGR \ HO JUDQLWR HQ DPERV ODGRV GH ODV VDOEDQGDV SDUFLDOPHQWH GHVFRPSXHVWR \ TXH DGHPiV GHEH VRSRUWDU OD FDUJD GH OD PDVD GH URFD GH UHOOHQR GHO ILOyQ H[SORWDGR VLWXDGR SRU HQFLPD GH OD JDOHUtD 86

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcwNTQ1