serie NOVA TERRA nº 50

5HG \ SDUDJpQHVLV ILORQLDQD 7LSRV GH ILORQHV )LORQHV JUDQRGLRUtWLFRV /D VLJXLHQWH GHVFULSFLyQ GH OD UHG GH ILORQHV HQ HO 3OXWyQ GH %RDO VH EDVD HQ VX PD\RUtD HQ REVHUYDFLRQHV HQ HO LQWHULRU GH OD 0LQD GH 3HQRXWD &RPR PHQFLRQDPRV DQWHULRUPHQWH HO VLVWHPD GH IUDFWXUDV HQ HO SOXWyQ VLUYLy FRPR FRQGXFWR GH DVFHQVR GH IDVHV IOXLGDV PLQHUDOL]DGDV 3HUR SDUD TXH HVWRV IOXLGRV WXYLHUDQ DFFHVLELOLGDG D ODV IDFWXUDV KDFtD IDOWD XQ UpJLPHQ GH HVIXHU]RV TXH SHUPLWLHUD HO SDVR D ORV IOXLGRV PLQHUDOL]DGRV $SDUHQWHPHQWH ODV FRQGLFLRQHV YDULDURQ FRQ HO WLHPSR FDXVDQGR XQD DOWHUQDFLyQ GH UHOOHQR PRYLPLHQWR PHFiQLFR GH ORV ILORQHV \ QXHYR UHOOHQR (PSH]DPRV FRQ OD GHVFULSFLyQ GH QXPHURVDV REVHUYDFLRQHV LQGLYLGXDOHV 8QD YH] FRQVROLGDGR HO JUDQLWR GH %RDO HQ JUDQ SDUWH LQWUX\HURQ PDVDV IXQGLGDV GH FRPSRVLFLyQ JUDQRGLRUtWLFD VHD SRU OD IXVLyQ UHVLGXDO GHO PLVPR FXHUSR JUDQtWLFR RULJLQDO R SRU QXHYDV LQ\HFFLRQHV JUDQtWLFDV &RQ HVWH PDWHULDO VH IRUPDURQ ILORQHV JUDQRGLRUtWLFRV RVFXURV LQGLYLGXDOL]DGRV GH RULHQWDFLyQ 1: 6( TXH SUHVHQWDQ LQFOXVLRQHV GH IUDJPHQWRV LUUHJXODUHV R WDPELpQ UHFWDQJXODUHV GHO SURSLR JUDQLWR HQFDMDQWH (VWRV ILORQHV SXHGHQ WHQHU KDVWD XQ PHWUR GH HVSHVRU \ VRQ YHUWLFDOHV D VXEYHUWLFDOHV FRQ XQ EX]DPLHQWR GH ƒ KDFLD HO 6: (Q OD 0LQD GH 3HQRXWD VH SXHGH DFFHGHU D XQR GH HVWRV ³GLTXHV´ HO GH OD PXHVWUD * D OR ODUJR GH ODV JDOHUtDV GH DFFHVR GHO VXESLVR \ )LJ GRQGH IRUPD ORFDOPHQWH HO WHFKR \ VXHOR GH OD JDOHUtD $TXt VX GLUHFFLyQ YDUtD HQWUH ƒ \ ƒ HV VXEYHUWLFDO ƒ FRQ EX]DPLHQWR KDFLD HO 6: \ GH PHWUR GH HVSHVRU (V PX\ FRP~Q VX GHVSOD]DPLHQWR KRUL]RQWDO GHVGH XQRV SRFRV GHFtPHWURV KDVWD YDULRV PHWURV 7DO YH] QR VHUtD PX\ GHVFDPLQDGR SHQVDU TXH HVWDV LQ\HFFLRQHV JUDQRGLRUtWLFDV VH HPSOD]DURQ DSURYHFKDQGR ODV SULPHUDV IUDFWXUDV GH HQIULDPLHQWR $SDUHQWHPHQWH HVWRV ILORQHV JUDQRGLRUtWLFRV VH RULJLQDQ D JUDQ SURIXQGLGDG \ FRQILUPDQ OD H[LVWHQFLD GH XQ PDFL]R JUDQtWLFR SRU GHEDMR GHO 3OXWyQ GH %RDO &RPR \D DQWHV VH KDEtD PHQFLRQDGR 6X FRORU GH QHJUR D JULV RVFXUR VH GHEH D VX PDWUL] GH JUDQR ILQR FRQ IHQRFULVWDOHV KLSLGLRPRUIRV GH KDVWD PP GH WDPDxR TXH OH GDQ HO DVSHFWR GH SRUItGLFR TXH ORV DXWRUHV FRPR //23,6 //$'Ï GHVFULELHURQ FRPR ³GLTXHV GH SyUILGR JUDQtWLFR´ R ³GLTXHV SRUItGLFRV´ /D PDWUL] FRQVLVWH HQ XQ GH ELRWLWD XQ GH FXDU]R XQ GH SODJLRFODVD \ XQ GH IHOGHVSDWR (Q JHQHUDO ORV IHQRFULVWDOHV WLHQHQ XQ WDPDxR LQIHULRU D PP \ HVWiQ IRUPDGRV SRU ELRWLWD SODJLRFODVD ]RQDGD TXH SUHVHQWD XQD VHULFLWL]DFLyQ LQFLSLHQWH RUWRFODVD R FXDU]R (VWH ~OWLPR SUHVHQWD PXFKDV YHFHV XQD H[WLQFLyQ RQGXODQWH PX\ DFXVDGD SXHGH SUHVHQWDUVH HQ JUDQRV UHGRQGHDGRV \ DOFDQ]DU KDVWD PP GH GLiPHWUR 3UREDEOHPHQWH HVWRV IHQRFULVWDOHV VRQ [HQRFULVWDOHV GHO JUDQLWR HQFDMDQWH DUUDVWUDGRV TXH QR OOHJDURQ D UHIXQGLUVH FRPSOHWDPHQWH $GLFLRQDOPHQWH VH REVHUYDQ PLQHUDOHV RSDFRV S HM y[LGRV GH KLHUUR UXWLOR \ FLUFyQ FRPR LQFOXVLRQHV VREUH WRGR HQ ORV IHQRFULVWDOHV GH ELRWLWD $SUR[LPDGDPHQWH GH OD PDWUL] FRQVLVWH HQ FULVWDOLWRV GH DSDWLWR &RQ UHVSHFWR D VX FRPSRVLFLyQ JHRTXtPLFD QRV UHPLWLPRV D OD PXHVWUD * &RPR \D DQWHV VH KDEtD LQWHUSUHWDGR HVWD JUDQRGLRULWD SXHGH UHSUHVHQWDU XQD DSyILVLV GH OD IXVLyQ JUDQtWLFD SULPLWLYD 64

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcwNTQ1