serie NOVA TERRA nº 50

(Q OD 0LQD GH 3HQRXWD QRV UHIHULPRV D ODV JDOHUtDV DFFHVLEOHV GXUDQWH QXHVWUR WUDEDMR DIORUD XQ VROR ILOyQ R ³GLTXH´ JUDQRGLRUtWLFR $ DPERV ODGRV GHO FRQWDFWR GH HVWH GLTXH JUDQRGLRUtWLFR FRQ HO JUDQLWR VRQ GH WLSR WHFWyQLFR \ DFWLYRV HQ OD DFWXDOLGDG /DV FP GH DPERV ERUGHV GHO ILOyQ JUDQRGLRUtWLFR IXHURQ \ VRQ VRPHWLGR D XQ JUDQ HVIXHU]R TXH VH PDQLILHVWD HQ XQD IXHUWH PLORQLWL]DFLyQ \ VHXGR FDROLQL]DFLyQ FDPELDQGR HO FRORU D URMR YLQR RVFXUR FDVL YLROHWR 0iV R PHQRV SHUSHQGLFXODU DO UXPER GH HVWH GLTXH VH REVHUYDQ IDOODV GH GHVJDUUH TXH KDQ FDXVDGR VX GHVSOD]DPLHQWR KRUL]RQWDO GH[WUDO FRPR WDPELpQ VLQLVWUDO HQ VXPD GH XQRV GHFtPHWURV KDVWD SRFRV PHWURV )LJ % (Q OD VXSHUILFLH HQ HO H[WHULRU HVWRV ILORQHV JUDQRGLRUtWLFRV ³SRUItGLFRV´ HVWiQ VLHPSUH PX\ DOWHUDGRV \ DSHQDV VH SXHGHQ GLIHUHQFLDU GHO JUDQLWR HQFDMDQWH 6yOR XQ OLJHUR PDWL] PiV RVFXUR LQGLFD VX H[LVWHQFLD (Q ORV PDSDV JHROyJLFRV DQWLJXRV HVWiQ GLEXMDGRV YDULRV ³GLTXHV SRUItGLFRV´ R ³SyUILGRV JUDQtWLFRV´ HQ ODV SL]DUUDV HQFDMDQWHV GHO 3OXWyQ GH %RDO TXH QR VH SXGLHURQ ORFDOL]DU HQ HO FDPSR HQ SDUWH GHELGR DO WHUUHQR PX\ PHWHRUL]DGR \ OD GHQVD YHJHWDFLyQ DXQTXH HQ DOJXQRV YHFHV VH SRGLHURQ REVHUYDU QHUYLDFLRQHV GH SL]DUUDV RVFXUDV PDFL]DV 6HJ~Q HO PDSD GH //23,6 //$'Ï UHIHULUVH D OD )LJXUD RWUR ³SyUILGR JUDQtWLFR´ DIORUD FHUFD GH OD FXUYD HQ KHUUDGXUD GH OD $6 D XQRV P DO HVWH GHO GLTXH JUDQRGLRUtWLFR GH OD PXHVWUDV * 9DULRV FLHQWRV GH PHWURV DO HVWH \ QRUHVWH GHO 3OXWyQ GH %RDO //23,6 //$'Ï FDUWRJUDItD WDPELpQ YDULRV ³GLTXHV GH SyUILGR´ HQ ODV 3L]DUUDV GH /XDUFD FRQ UXPERV TXH RVFLODQ HQWUH 1 6 \ 11( 66: \ H[WHQVLRQHV GH PiV GH XQ NLOyPHWUR (VWRV GLTXHV LQGLFDQ MXQWR FRQ ORV HVWUDWRV ULFRV HQ DQGDOXFLWD XQD PD\RU H[WHQVLyQ GHO 3OXWyQ GH %RDO HQ HO VXEVXHOR )LORQHV DSOtWLFRV )LORQHV GH DSOLWD VRQ PX\ HVFDVRV HQ HO 3OXWyQ GH %RDO (Q HO LQWHULRU GH OD PLQD VH REVHUYDURQ DOJXQRV FRQ HVSHVRUHV GH KDVWD FP PLHQWUDV HQ OD SDUWH PHULGLRQDO GHO SOXWyQ DIORUDQ XQRV SRFRV ILORQHV GH DSOLWDV GH KDVWD FP GH SRWHQFLD (Q SDUWH WLHQHQ XQ DVSHFWR GH JUDQLWRV DSOtWLFRV FODURV GH JUDQR ILQR 6X SRVLFLyQ HQ OD FURQRORJtD ILORQLDQD DSHQDV VH SXHGH SUHFLVDU FRQ H[DFWLWXG 6X RULHQWDFLyQ QR HQFDMD ELHQ HQ HO VLVWHPD GH IDFWXUDV DUULED GHVFULWR 6H SXHGH VXSRQHU TXH WLHQHQ XQD HGDG VLPLODU D ORV ILORQHV JUDQRGLRUtWLFRV R TXH VRQ DQWHULRUHV D pVWRV \ DO VLVWHPD GH IUDFWXUDV GHO SOXWyQ $ XQRV P DO VXU GHO 5HSHWLGRU GH 79 GH 3HxD &DOPDGD DIORUD XQ ILOyQ GH DSOLWD JUDQtWLFD HQ ODV 3L]DUUDV GH /XDUFD FRQ XQ HVSHVRU GH FDVL P \ VLJXLHQGR OD HVWUDWLILFDFLyQ GH ODV SL]DUUDV 8QRV P DO RHVWH GH pVWH VH SXHGH REVHUYDU RWUR ILOyQ PX\ DOWHUDGR GH PHQRU HVSHVRU \ GH FRPSRVLFLyQ JUDQtWLFD )LORQHV SHJPDWtWLFRV /RV ILORQHV SHJPDWtWLFRV WtSLFRV FRQ ORV JUDQGHV FULVWDOHV WtSLFRV GH ORV PLQHUDOHV SHJPDWtWLFRV FRPR FXDU]R IHOGHVSDWR SRWiVLFR PLFD WXUPDOLQD HWF VRQ WDQ HVFDVRV FRPR ORV ILORQHV GH DSOLWDV 6LQ HPEDUJR ORV ILORQHV GH FXDU]R FRPR VH YD D GHVFULELU PiV DGHODQWH WLHQHQ PX\ D PHQXGR XQ DVSHFWR DEVROXWDPHQWH SHJPDWtWLFR (Q OD JDOHUtD GH HQWUDGD WUDQVYHUVDO GHO VXESLVR HQ FHUFDQtD GH OD PXHVWUD * DIORUD 65

RkJQdWJsaXNoZXIy NzcwNTQ1